Bipel

Bipel Machines For Sale
90 Ton Bipel #80T Hydraulic Transfer Molding Press
90 Ton Bipel #80T, housing type, downstroke, 22.3 ton bottom transfer, 25” x 29.5” bed, 14” str., 30” DL, #29003