Stokes

Stokes Machines For Sale
USED 185 TON STOKES TRANSFER MOLDING PRESS
185 Ton Stokes, 4 post, Upstroke, 12.4 ton top transfer, 32" x 34" platens, #26264