Komatsu

Komatsu Machines For Sale
Used 27.5 Ton Komatsu O.B.I. Punch Press
27.5 Ton Komatsu OBS25-3, 3.14" str., 7.87" SH, 20.5" x 10.5" bed, air cl., 125 SPM, #28370
Used 88 Ton Komatsu O.B.I. Punch Press
88 Ton Komatsu #OBS80-2, 5.12" str., 13.78" SH, 39.27" x 23.62" bed, 60 SPM, #28411
Used 150 Ton Komatsu SG2-150 Gap Frame Double Crank Press
150 Ton Komatsu SG2-150, 12” str., 32.5” SH, 60” x 30” bed, #28476
Used 220 Ton Komatsu OBS200H-V5-3 O.B.I. Punch Press
220 Ton Komatsu OBS200H-VS-3, 5.5" str., 18.9" SH, 57" x 35" bed, 40-80 SPM, #28345